Tsung-Yi Ho

Tsung-Yi Ho


  Professor

  Department of Computer Science

  National Tsing Hua University

  No. 101, Section 2, Kuang-Fu Rd.

  Hsinchu, Taiwan 30013

  Phone: 886-3-5731214

  Email: tyho@cs.nthu.edu.tw