Tsung-Yi Ho

Tsung-Yi Ho


Professor

Department of Computer Science

National Tsing Hua University

No. 101, Section 2, Kuang-Fu Rd.

Hsinchu, Taiwan 30013

Phone: 886-3-5731214

Email: tyho@cs.nthu.edu.tw